test-7734samak-7734ghabl-7734az.png

در کلینیک شنوایی سنجی در شرق تهران به نام کلینیک سمعک پیروزی در جلسه مشاوره سمعک که به بیمار توضیحات کامل در مورد نوع سمعک داده می‌ شود برای بیمار یک سمعک به صورت آزمایشی روی گوشی او تست می گردد خیلی از بیماران هیچ تصوری از شکل صدای سمعک ندارند و ممکن است بعد از سفارش سمعک از شکل صدای ان شکایت داشته باشند. بنابراین با انجام تست آزمایشی سمعک روی گوش بیمار می توان این قضیه را برای بیمار حل کرد و بیمار صدای اطراف را با سمعک آزمایشی گوش می دهد و می تواند تشخیص دهد که آیا سمعک برای او مفید است یا تاثیری ندارد بنابراین بیمار می تواند با اطمینان خاطر بیشتری بعد از انجام این تست سمعک مورد نظر خود را سفارش دهد.

 

تست سمعک قبل از سفارش

 

در کلینیک سمعک پیروزی چنانچه بیمار بعد از یک ماه از تجویز سمعک در شرق تهران از عملکرد آن ناراضی باشد بدون هیچ کسوراتی هزینه سمعک عودت داده شده و سمعک مرجوع می گردد.

 

آزمایشات شنوایی در سمعک پیروزی

 

بعد از سفارش سمعک و آماده شدن آن یک جلسه برای تنظیم سمعک روی گوش بیمار گذاشته می‌ شود که در این جلسه سمعک بسته به نوع آن اگر دیجیتال باشد توسط کامپیوتر روی گوشی بیمار تنظیم می‌ شود البته این تنظیم یک تنظیم اولیه می باشد و بیمار بایستی بعد از آن حدوداً یک ماه از سمعک با این تنظیم استفاده نماید و بعد از آن چنانچه مشکلی در زمینه نوع و میزان صدای دریافتی داشته باشد مراجعه نموده و تنظیم دوم صورت گیرد.

 

تست سمعک بعد از آماده شدن

 

تست شنوایی سنجی در شرق تهران

 

لطفا سوال یا نظر خود را اینجا مطرح نمایید